​Vägledning för personer med funktionshinder

DFDS vill att personer med funktions- eller rörelsehinder eller särskilda behov ska kunna resa med oss så enkelt och bekvämt som möjligt. Företaget ska göra allt för att alla passagerare ska kunna använda våra tjänster, om detta är möjligt och inte innebär några risker.

Du kan inte bli nekad att resa med oss bara för att du har ett funktions- eller rörelsehinder och du har rätt att resa utan extra kostnader och enligt samma villkor som gäller för övriga passagerare. Du har också rätt till viss personlig assistans både i hamn och ombord på fartyget. Du kan bland annat få hjälp med att gå ombord på eller lämna färjan, hjälp med bagage och/eller personlig medicinsk utrustning som du har med dig och hjälp med att ta dig till toaletterna på fartyget.

Om du behöver assistans måste du informera oss om det när du bokar din resa. Observera att det kan finnas vissa begränsningar för den assistans som vi kan stå till tjänst med.

INFORMATION FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

Tillgänglighet och information

Vi ska säkerställa att all relevant information om tillgängligheten är lätt åtkomlig och har ett lämpligt format.
Om du eller någon i ditt resesällskap har nedsatt hörsel bör du anmäla detta till informationsdisken. Besättningen kommer att se till att alla viktiga meddelanden som förmedlas via högtalaranläggningen ombord på fartyget vidarebefordras till dig.

Bokning

För att din resa med DFDS ska fungera så smidigt som möjligt måste du informera oss om du har särskilda behov vad gäller inkvartering och nödvändiga tjänster eller om du måste ta med dig hjälpmedel för förflyttning och/eller medicinsk utrustning när du bokar din resa. Du måste också informera oss om alla övriga assistansbehov minst 48 timmar före avresan.

Om du bokar din resa via en resebyrå eller en researrangör måste du informera resebyråtjänstemannen om att du behöver assistans och be att den informationen vidarebefordras till DFDS.

När dina behov har utvärderats kan DFDS vid behov kräva att du har med dig en ledsagare som kan hjälpa dig under resan. Om vi måste ställa ett sådant krav kommer vi att diskutera detta med dig så att vi kan ta hänsyn till dina önskemål. En sådan ledsagare ska befordras kostnadsfritt. Ledsagare som följer med färjepassagerare får alltså resa kostnadsfritt.

När du har kontaktat oss bifogar vi en kommentar till din bokning som ser till att dina behov uppfylls om så är möjligt.
När du har bokat din resa får du en bekräftelse som anger att vi har informerats om ditt behov av assistans. Om du inte har fått en sådan bekräftelse är det ditt ansvar att kontakta oss, annars kan vi inte garantera att tjänsterna blir tillgängliga.

Vi inhämtar alla uppgifter om dig mycket diskret och arkiverar dem i enlighet med vår integritetspolicy på ett sätt som garanterar sekretess. Uppgifterna vidarebefordras endast om detta krävs för att verksamheten ska kunna tillhandahålla de nödvändiga tjänsterna och informera fartygspersonalen om att det finns passagerare med särskilda behov i händelse av en nödsituation.

Om du inte kontaktar oss och informerar oss om dina behov före avresan kan vi inte garantera att du får den assistans du behöver när du reser genom våra hamnar och ombord på våra fartyg. DFDS kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla assistans, men sådan assistans kan inte garanteras.

Resor med DFDS

Av säkerhetsskäl får endast upp till fem rullstolsbundna passagerare befinna sig ombord på våra fartyg samtidigt.

Nedsatt hörsel

Om du eller någon i ditt resesällskap har nedsatt hörsel bör du tala om detta när du bokar din resa och anmäla dig vid informationsdisken när du går ombord på fartyget. Alla viktiga meddelanden som sänds under överfarten kommer att vidarebefordras till dig av besättningen.

Synnedsättning

Om du eller någon i ditt resesällskap har nedsatt syn bör du tala om detta när du bokar din resa och anmäla dig vid informationsdisken när du går ombord på fartyget. Vid ankomsten kommer vår personal att hjälpa dig att hitta passagerarområdena och assistera dig i mån av möjlighet.

Befordran av hjälpmedel för rörelsehindrade och medicinsk utrustning
Det är tillåtet att ta med sig hjälpmedel för rörelsehindrade och medicinsk utrustning till passagerarhytterna och bildäcket, men passagerarna måste informera oss om de behöver ta med sig hjälpmedel för rörelsehindrade och/eller medicinsk utrustning när resan bokas.
Kunderna får ta med sig medicinsk syrgas under resan om det finns ett skriftligt läkarintyg som anger att passageraren måste ha tillgång till medicinsk syrgas, men vi måste få information om att medicinsk syrgas kan komma att användas när resan bokas. Vi kan maximalt medföra 6 stycken syrgasbehållare av storlek F, dvs. en total vattenvolym på upp till 60 liter.

En funktions- eller rörelsehindrad person är en person som under en resa har begränsad rörelseförmåga på grund av ett fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, permanent eller tillfälligt), en utvecklingsstörning eller ett intellektuellt funktionshinder eller någon annan form av funktionshinder, eller på grund av åldersskäl, och vars förhållanden kräver tillbörlig omsorg och att den tjänst som erbjuds alla passagerare anpassas för personens speciella behov.

Assistanshundar

Om du reser med en assistanshund måste du informera DFDS om detta och se till att hunden uppfyller kraven enligt Reglerna för resor med sällskapsdjur. Du bör också tänka på att fartygsresor kan vara påfrestande och stressande för djur och att säkerheten och komforten för övriga passagerare inte får påverkas. Du ansvarar hela tiden för hundens välbefinnande.

Vid hamnen och ombordstigning på och landstigning från våra fartyg
Din bokningsbekräftelse kommer att ange när du ska checka in i hamnen. Våra terminaler är handikappanpassade, med tillgänglig parkering för personer med funktionsnedsättning. Vi kan i mån av tillgänglighet tillhandahålla rullstolar i vissa hamnar (se lista nedan) och ombord på våra fartyg om vi får förhandsinformation när du bokar resan. Passagerare som anländer med bil kan parkera nära en hiss och vid behov få hjälp av vår fartygsbesättning.

Terminaler/hamnar - resurser för passagerare med rörelsehinder och särskilda behov

​Våra hamnar och terminaler har följande resurser för passagerare med funktionshinder och passagerare med rörelsehinder.

​Terminal/hamn ​Rullstol ​Anpassade toaletter ​Hissar
​Köpenhamn ​Nej ​Ja ​Ja
​Oslo ​Nej (rullstol finns tilgänglig på begäran) ​Ja ​Ja
​IJmuiden ​Ja ​Ja ​Ja
​Newcastle ​Ja ​Ja ​Ja
​Calais ​Nej ​Ja ​Ja
​Dunkerque ​Nej ​Ja ​Ja
​Dover ​Nej ​Ja ​Ja
​Kapellskär ​Nej ​Ja ​Ja
​Karlshamn ​Nej ​Ja ​Ja
Klaipeda (IFT)​ ​Nej ​Ja ​Nej
​Klaipeda (CFT) ​Nej ​Ja ​Ja
​Newhaven ​Ja ​Ja ​Nej
​Paldiski ​Nej ​Nej ​Nej
​Dieppe ​Ja ​Ja ​Nej
​Kiel ​Nej ​Ja ​Nej

Ombord

​Våra resurser och utrymmen ombord är tillgängliga för rullstolsbundna personer. Kontakta informationsdisken ombord på fartyget om du behöver assistans under resan.

Våra fartyg - resurser för passagerare med rörelsehinder och särskilda behov

Våra fartyg har följande resurser för passagerare med funktionshinder och passagerare med rörelsehinder. Observera att utbudet av handikappanpassade hytter är begränsat och de kan bara bokas via ditt biljettkontor:

​Fartyg ​Anpassad hytt ​Rullstol ​Anpassade toaletter ​Hissar
​Pearl Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Crown Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​King Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Princess Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Athena Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Calais Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Cote d'Albatre ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Delft Seawaus -​ ​Ja ​Ja ​Ja
​Dover Seaways ​- ​Ja ​Ja ​Ja
​Dunkerque Seaways ​- ​Ja ​Ja ​Ja
​Liverpool Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Malo Seaways -​ ​Ja ​Ja ​Ja
​Optima Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Regina Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Seven Sisters ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Victoria Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​-

Läs mer om våra fartyg och handikappfaciliteter ombord:

> Köpenhamn - Oslo
> Karlshamn - Klaipeda
> Kapellskär - Paldiski
> Amsterdam - Newcastle
> Calais/Dunkirk - Dover


 

Undantag

​Personer med funktions- eller rörelsehinder får inte nekas tillgång till våra tjänster såvida inte befordran av en person med funktions- eller rörelsehinder innebär att bolaget bryter mot säkerhetslagstiftning eller bestämmelser som följer nationell- eller internationell lagstiftning eller fastställts av en ansvarig myndighet.
Om fartygets konstruktion eller infrastrukturen eller utrustningen i en hamn, inklusive terminalerna, gör det omöjligt att befordra och låta passagerare med funktions- eller rörelsehinder stiga ombord eller gå iland på ett tryggt och säkert sätt som inte innebär störningar för verksamheten. Om vi inte kan acceptera en bokning måste vi omedelbart informera personen om de specifika skälen till detta. På begäran ska dessa skäl meddelas skriftligen senast fem arbetsdagar efter mottagandet av en sådan begäran. Om en bokning inte kan accepteras ska information om gällande säkerhetsregler och ansvariga myndigheter för handläggning av reklamationer tillhandahållas.

Reklamationer

​Alla reklamationer som sker enligt Förordningen ska i första hand adresseras till DFDS (operatören). Enligt Förordningen måste varje operatör erbjuda tillgång till en handläggningsprocess för reklamationer som tar hänsyn till alla rättigheter och skyldigheter enligt denna Förordning. En reklamation måste vara oss tillhanda senast två månader efter bokningsdatum för den aktuella tjänsten. Operatören ska senast en månad efter mottagandet av reklamationen informera passageraren om huruvida reklamationen har godkänts, avvisats eller fortfarande handläggs, och sända ett svar med ett slutgiltigt beslut inom två månader.

DFDS

Du kan skicka ditt klagomål/din reklamation till vår kundtjänst via e-post: info@dfdsseaways.se eller kontakta oss per telefon +46 42 266 000. När du skickar in ditt klagomål måste du skriva numret på din bokningsbekräftelse i ämnesråden i e-postmeddelandet och ge oss ditt telefonnummer under både dag- och kvällstid. På detta sätt kan vi undersöka saken fullständigt och ge dig ett korrekt svar så snart som möjligt.

Passagerarrättigheter
Om du inte menar att du har fått dina rättigheter som följer av EU förordning 11777/2010 ska du först vända dig till DFDS Seaways som framgår ovan. Ditt klagomål ska ha kommit fram till DFDS Seaways senast 2 månader från den dag då överfarten genomfördes eller skulle vara genomförd. DFDS Seaways ska innanför 1 månad från mottagandet av klagomålet ge svar till passageraren om klagomålet kan accepteras, ska avvisas eller om klagomålet fortsatt är under behandling. Det slutgiltiga svaret ska ges högst 2 månader efter mottagandet av klagomålet.
Har du inte fått svar inom 2 månader eller om du inte är nöjd med svaret har du
möjlighet att gå vidare med ditt klagomål. Du kan kontakta:
• Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se ) på tel: +46 771 503 503 eller e-post sjofart@transportstyrelsen.se)
• Konsumentverket (www.konsumentverket.se) på tel. +46 771 423 3000 eller e-post konsumentverket@konsumentverket.se