HemKundserviceViktig informationResevillkor Köpenhamn - Oslo & Esbjerg - Harwich

Resevillkor

DFDS Seaways frånsäger sig ansvaret för eventuella tryckfel samt ändringar som tillkommer efter tryckning och publicering på internet.

Åldersgränser
För MiniCruise gäller åldersgränsen 20 år på linje Köpenhamn-Oslo. För paketresor och ordinarie transportresor gäller åldersgränsen 18 år på samtliga linjer.

SÄRSKILDA VILLKOR

Alla avtal om resor med DFDS Seaways sluts med rederiet, DFDS A/S, i Köpenhamn. DFDS Seaways AB är rederiets återförsäljare i Sverige. Priser publicerade i Sverige, kan endast erhållas vid köp hos rederiets återförsäljare i Sverige.

Det är din skyldighet som resenär, att ta del av de resevillkor som tillämpas för resan. Vid tillfällen när DFDS Seaways särskilda villkor avviker från de Allmänna villkoren för paketresor gällande från 1/1 2003 och Transportvillkoren, gäller DFDS Seaways villkor. Kontrollera alltid dina färdhandlingar så snart du erhållit dessa. Det är din skyldighet som resenär att hålla dig underrättad om samlings- resp avresetider samt gällande visum och valutabestämmelser för resmålet. Observera att särskilda regler gäller för gruppresor och specialarrangemang. Kontakta DFDS Seaways bokningskontor för närmare information.

Allmän information om resegaranti
När du köper en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning ur resegarantin om resan blir inställd eller av annan anledning inte blir av. En paketresa omfattar inkvartering och transport eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av båt eller inträde till en nöjesanläggning. Paketresan skall vara mer än 24 timmar eller inbegripa övernattning. Den skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Ansökan om ersättning ur resegarantin skall vara hos Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information, tel 08-700 08 00.

1. Anmälningsavgift / Slutbetalning / Expeditionskostnader / Faktureringsavgift
1.1 Anmälningsavgiften är 50% på resans totala belopp och skall vara oss tillhanda 7 dagar från bokningstillfället, dock med undantag för produkter med särskilda villkor, där hela beloppet skall betalas omgående. Är inte anmälningsavgiften rederiet tillhanda inom angiven tid blir beställningen automatiskt avbokad. Gäller ej grupp och konferensresor. Inbetalning av anmälningsavgift medför att avtal mellan parterna ingåtts och att resenären har godkänt samtliga gällande villkor.

1.2 Slutbetalning skall ske senast 30 dagar före avresedagen. För bokning senare än 30 dagar före avresedagen skall hela resans belopp betalas omgående.

1.3 Vi accepterar utländska valutor mot en avgift på 25 kr / enskild valuta.

1.4 Vid utsändande av betalningspåminnelse uttages avgift på 125 kr.

1.5 Vid fakturering uttages en avgift på 125 kr.

1.6 Outnyttjade kuponger, ej förbokade, återbetalas mot en exp. kostnad på 10%, dock lägst 125 kr.

1.7 Expeditionsavgift 150 kr uttages vid personlig service. Vid Internetbokningar betalas 50 kr i expeditionsavgift.

1.8 2. Avbeställningar / ändringar utav erbjudanden
Det skall alltid framgå utav bekfräftelsen/resebeviset när en resa är ett erbjudande.
Avbeställning och/eller ändring av resan: Kan inte ändras eller avbokas. Avgift: 100%.

2. Avbeställningsavgifter
2.1 Avbeställningsavgifter/person utan avbeställningskydd:
Mer än 30 dagar före avresedagen 10% , dock lägst 200 kr*)
30–15 dagar före avresedagen 10%, dock lägst 200 kr
14 dagar –24 tim före avresa 50%, dock lägst 200 kr
Inom 24 tim före avresa 100%

*) Vid paketresor är denna kostnad 5% (se punkt 3.1.1 i
Allmänna villkor för paketresor).

2.2 Avbeställningsavgifter / person med avbeställningsskydd:
Avbeställning pga sjukdom 200 kr + kostnad för avbeställningsskydd

2.3 Vid avbokning av ”Bilpaketresa” (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering etc) punkt 3.1.5 i Allmänna villkor för paketresor.

2.4 Biljettbeställningar (teater, fotboll mm) är bindande och ej återbetalningsbara, gäller även vissa hotell och övriga boendealternativ i land samt flygbiljetter.

3. Avbeställningsskydd.
3.1 Avbeställningsskydd skyddar vid avbeställning av resa pga sjukdom, olycksfall eller liknande som drabbar resenären eller nära anhörig (barn, föräldrar). Gäller från boknings-tillfället fram till avresa. Kostnad - se punkt 3.4. Avbeställningsskyddet skall tecknas vid första bokningstillfället (går ej att teckna senare) och återbetalas ej (enligt Allmänna villkor för paketresor punkt 3.2), ej heller vid sjukdom. Undantaget när avbeställning sker inom tiden för öppet köp. (Se punkt 4 om öppet köp).

3.2 När avbokning sker med tecknat avbeställningsskydd och godkänd anledning enligt punkt 3.2.2–3.2.4 i Allmänna villkor för paketresor, uttages en avgift enligt punkt 2 ovan. Det skall klart framgå av läkarintyget att man ej kan genomföra resan p g a sjukdom.

3.3 När avbokning sker med tecknat avbeställningsskydd men p g a annan orsak än punkt 3.2.2–3.2.4 i Allmänna villkor för paketresor, är avbeställningen att betrakta som om avbeställningsskydd aldrig tecknats och avbeställningsavgifter uttages enligt punkt 2 ovan.

3.4 Kostnad avbeställningsskydd: 80 kr Köpenhamn – Oslo, 80 kr Esbjerg – Harwich.

4. Öppet köp.
4.1 Vid enbart båtresa (transportresa).
För transportresor utan tillköp (hotell m m), gäller öppet köp om avbokning sker inom 7 dagar från första bokningstillfället, dock ej på själva avresedagen.

4.2 Vid paketresa.
För paketresor och transportresor med tillköp (hotell, m m) gäller öppet köp i 7 dagar, om ombokning eller avbokning sker tidigare än eller senast 30 dagar före avresan. För bokning som görs senare än 30 dagar före avresa gäller inget öppet köp.

4.3 Produkter med särskilda villkor.
Öppet köp gäller ej för produkter med särskilda villkor samt ej för extrabeställningar utöver våra förinköpta biljetter (teater, fotboll m m), vilka är bindande.

5. Ändringskostnader.
5.1 Ändringar som innebär annan destination, annan produkt (i pris eller innehåll) eller annan avresedag (ej mer än sju dagar) är att betrakta som avbeställning och nybeställning. (Se punkt 2 ovan.) För övriga ändringar inom 30 dagar före avresa, som medför minskning av resans totala pris, uttages en ändringsavgift 10% av värdeminskningen minimum 200 kr per bokning.

5.2 Vid enbart båtresa (transportresa). Ändras resan tidigare än 30 dagar före avresa uttages
en ändringsavgift på 10% av värdeminskningen minimum 200 kr per bokning.

5.3 Vid paketresa. Ändras resan tidigare än 30 dagar före avresa uttages en ändringsavgift på 10% av värdeminskningen minimum 200 kr per bokning.

5.4 Vid ändringar av förbokade övernattningar uttages en ändringsavgift på 200 kr per hotell
/ B&B / Inns etc.

6. Resenärens rätt till skadestånd.
Om resenären uteblir från angivna prestationer vilka ingår i resan, kan ersättning ej påräknas. Förkomna färdhandlingar ersätts ej. I övrigt gäller punkt 6 i Transportvillkoren och punkt 6 i Allmänna villkor för paketresor.

7. Resenärens ansvar.
Komplement till punkt 8 Transportvillkoren.
7.1 Varje resenär är skyldig att rätta sig efter, av rederiets personal, lämnade anvisningar och föreskrifter för resans genomförande.

7.2 Resenären förbinder sig att respektera ordningsbestämmelser som gäller för rederiets fartyg samt att till rederiet betala alla kostnader för eventuell skadegörelse på rederiets fartyg samt att uppträda så att medresenärer ej störs.

7.3 Åsidosätter resenären i väsentlig grad något av vad som honom åligger enligt punkt 7.1 och 7.2 ovan förbehåller sig rederiet rätten att skilja resenären från resan respektive förhindra att resenären påbörjar resan. Arrangören äger därvid rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. Har resan påbörjats när resenären skiljes från densamma, får resenären företaga hemfärd på egen bekostnad utan återbetalnings skyldighet från rederiet.

8. Pass, id-kort, visum, bagage, husdjur m.m.
8.1 Svensk medborgare skall medföra giltigt pass men behöver ej visum till Storbritannien.

8.2 Resenär med svenskt främlingspass skall ha gällande visum (visering) till Storbritannien.

8.3 En del resenärer som har uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige, men ej svenskt medborgarskap, skall även ha gällande visum (visering) till Storbritannien.

8.4 Resenär utan giltigt pass och/ eller visum (visering) nekas inresa till Storbritannien av landets myndighet, vilket innebär omedelbar återresa till Sverige. Resenären är själv ansvarig för kostnader för hemtransport och övriga kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, enligt punkt 8.3 i Allmänna villkor för paketresor. Saknas giltigt pass eller inresehandling vid avresa, kommer resenären att avvisas och ingen del av resan återbetalas till resenären.

8.5 Saknas giltigt pass och / eller visering vid ankomst till Storbritannien, kan resenären komma att bötfällas med GBP 2000, vilket rederiet äger rätt att ta ut av resenären.

8.6 För resenärer till Kristiansand måste icke ”Schengen” medborgare ha gällande pass och eventuellt visum. Övriga resenärer måste kunna styrka sin identitet och nationalitet.

8.7 Resenärer utan fordon får medföra max 50 kilo bagage/ person.

8.8 Husdjur - kan endast medföras ombord vid dagseglingar till Kristiansand. Djuret förvaras i bilen under överresan.

8.9 Samtliga resenärer till Norge och Danmark ska kunna styrka sin identitet med godkänd ID-handling med foto (ex körkort, ID-kort, pass). Barn under 4 år (0-3 år) behöver ej uppvisa ID-handling med foto, men ska finnas inskrivna i föräldrars pass. ID-handling ska alltid uppvisas innan ombordstigning på fartyget. Kan ID-handling ej uppvisas vid kontroll kan resenären bli avvisad.

9. Avtalets omfattning och rederiets rättigheter.
Komplement till punkt 5.2 Transportvillkoren.

a) Rederiet kan ej garantera att publicerade ankomst- och avgångstider kan upprätthållas och rederiet förbehåller sig rätten att utan föregående notis genomföra befordran med annat fartyg och/eller avvika från publicerad trafiksträcka. Rederiet skall dessutom fritt kunna efter följa eventuella förordningar utställda av regering eller av person som i förhållande till fartygets krigsförsäkring är berättigad till att utställa sådana förordningar. När sådana förordningar följs, skall rederiets handlande ej anses utgöra en avvikelse eller brott mot detta avtal.

b)Vid förseningar och inställande av resa på grund av force majeur (strejk, katastrof, upplopp, krigshandlingar eller dylikt) äger resenären ej rätt till återbetalning.

10. Reklamation.
Vid reklamation skall resenären enligt Allmänna villkor för paketresor punkt 7 och Transportvillkoren punkt 10, vända sig till rederiet, DFDS A/S i Köpenhamn. Reklamationen ska skickas till rederiet under följande adress:

Att: Passagerarservice
DFDS Seaways
Sundkrogsgade 11
2100 København Ø
Danmark

Tel: 042-26 60 00

Allmänna villkor för paketresor
Konsumentverket/KO, å ena sidan, och passagerarrederiernas förening, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr o m 2003-01-01:
1. Avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 - 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader
2.ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3.ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.
Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

TRANSPORTVILLKOR

Bortfraktare är DFDS A/S. För befordran av passagerare och resgods skall gälla nedanstående villkor vilka utgör en reviderad och uppdaterad version av Svenska Färjerederiers Transportvillkor för Passagerare och Resgods med avgångs- eller bestämmelseort i Sverige, antagna av Sveriges Redareförening efter förhandlingar med Konsumentverket.

1. Definitioner
1.1. Med ”resgods” avses varje föremål, inbegripet fordon, som transporteras för passagerarens räkning och ej är att hänföra till last.

1.2. Med ”handresgods” avses resgods som passageraren för med sig eller har i sin hytt eller eljest i sin vård under transporten, inbegripet vad han har i eller på medfört fordon.

1.3. Med ”last” avses dels gods som passageraren inte kan föra med sig under transporten eller förvara i sitt fordon, dels gods som upptar utrymme i fartygets lastrum eller i fordon inlastat gods med en vikt överstigande 150 kilogram, som körs som ett led i kommersiell verksamhet, dels bussar och liknande fordon i yrkesmässig linje- eller beställningstrafik för kollektivtransport av passagerare.

2. Tillämplig lag
2.1. Svensk lag skall med nedan under 2.2 angivet undantag tillämpas på transport som utförs av Rederiet under dessa villkor.

Utländsk lag och särskilda bestämmelser
2.2. Vid sjötransport som utförs av annan transportör än Rederiet på sätt som anges i 6.5 kan utländsk lag bli tillämplig.

3. Platsbokning och bindande avtal
3.1. Plats för passagerare och fordon skall i fjärrtrafik bokas på förhand. Utan förhandsbeställning kan plats ombord ej utlovas. Med fjärrtrafik avses all annan trafik än vad som anges i 3.2.

3.2. Bokning av plats för passagerare och fordon tillrådes även i närtrafik för den som obetingat måste resa med en speciell tur, enär plats annars ej kan utlovas vid varje enskilt tillfälle. Med närtrafik avses trafik på Danmark, Gotland, Norge och Åland.

3.3. Bindande avtal sluts mellan passageraren och Rederiet genom:
a) bokning som bekräftas av Rederiet eller om bokning ej erfordras genom
b) betalning av resans pris eller om vederlag ej utgår genom
c) påbörjande av ombordstigning på fartyg eller annat transportmedel som tillhandahålles av Rederiet.

4. Avbeställning
4.1. I avbeställning inbegrips att passageraren inte checkar in eller förvägras utresa.

4.2. Avbeställningsavgift per person och/eller fordon utgår enligt följande tabell:
Mer än 30 dagar före avresedagen 0 kr
30-15 dagar före avresedagen 15 %
14 dagar till 24 timmar före avresa 50 %
Inom 24 tim före avresa 100 %
Se även DFDS Seaways ABs särskilda villkor punkt 2.
Nedsättning kan förekomma i vissa fall. Se 15 kap. 14 § andra stycket sjölagen. På linjer med stor turtäthet utgår ej avbeställningsavgift i närtrafik. Vad som är närtrafik anges i 3.2.

4.3. Vid resa tur och retur beräknas avbeställningsavgiften med hänsyn till tidsrymden mellan avbeställningsdagen och varje avresedag för sig.

4.4. Vid avbeställning på grund av sjukdom, olycksfall, dödsfall eller annan skälig anledning, debiteras 10 % av resans pris. Rederiet bör underrättas om sådant hinder inom rimlig tid.

5. Biljett och fartyg
5.1. Biljett skall uppvisas vid incheckning i samband med ombordstigning och vid busstransport som inkluderas i priset. Arrangemang som paketresa, busstransport, hotellvistelse, utflykter och måltider ingår i biljettens pris endast om det är särskilt angivet.

5.2. Rederiet har rätt att utföra transporter med ordinarie linjefartyg eller annat lämpligt fartyg.

5.3. Personbilsbiljetter.
Gäller endast registrerade fordon.Endast en bil per förare.Bilen skall vara körbar för egen maskin.
Bilen skall ha giltig trafikförsäkring och i övrigt uppfylla gällande villkor för att få framföras på allmän väg. Bevis på giltig trafikförsäkring skall kunna uppvisas för Rederiet på begäran.
Är ovanstående förutsättningar inte uppfyllda skall fraktkostnad erläggas enligt Rederiets styckegodstariff och lastning och lossning av fordon skall utföras av Rederiet.

6. Rederiets ansvar
6.1. Rederiet är ansvarigt för skada eller förlust på grund av händelse under befordringen eller på grund av försening, om skadan eller förseningen har vållats genom fel eller försummelse av Rederiet, eller någon för vilken detta svarar. Av 15 kap. 20 § i sjölagen följer, att Rederiet för att undgå ansvarighet i flera fall måste visa att fel eller försummelse ej har förekommit. Vad beträffar ansvaret för försening skall beaktas, att publicerade tidtabeller är uppgjorda med hänsyn till normala förhållanden.
I de fall Rederiet tillhandahåller anslutningstransport med annat transportmedel än fartyg, ansvarar Rederiet för skada eller förlust enligt de regler som gäller för detta transportmedel.

6.2. Rederiets ansvar är vid skada, förlust eller försening begränsat. Begränsningarna av ansvarigheten enligt 6.3 och 6.4 kan inte åberopas, om det visas att någon i rederiledningen vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

6.3. Sjölagens begränsningsbelopp uttrycks i Internationella Valutafondens Särskilda Dragningsrätter (SDR). Värdet på SDR anges i dagspressen under rubriken Valutakurser. I det följande anges det belopp som Rederiets ansvar uppgår till i SDR.
1. personskada och dödsfall 175.000 SDR.
2. försening av passagerare 4.150 SDR.
3. skada på, förlust eller försening av
a) handresgods, ej förvarat i eller på fordon 1.800 SDR.
b) dyrbarheter, som bortfraktaren tagit emot för säker förvaring 6.750 SDR.
c) fordon 10.000 SDR.
d) annat resgods 2.700 SDR.

Friskrivningar
6.4. Rederiet fritar sig från allt ansvar såvitt rör
a) passagerare för tiden innan denne går ombord och efter det att han gått iland, med undantag för vad som anges under 6.1 andra stycket.
b) handresgods för tiden innan resgodset förs ombord och efter det att det förts iland, med undantag för vad som anges under 6.1 andra stycket.
Friskrivningar kan inte åberopas i fall som anges i 6.2.
Rederiet är ej skyldigt att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller andra dyrbarheter annat än om det har tagit emot egendomen för särskild förvaring.
Friskrivning från ansvar för sjötransport som utförs av annan än rederiet

6.5. Om av biljetten framgår eller om det eljest är avtalat eller klart förutsatt att transporten helt eller till bestämd del skall utföras av annan än Rederiet, förbehåller sig Rederiet frihet från ansvar för skada, förlust eller försening orsakad av händelse under del av befordringen som utföres av den andre. Detsamma gäller om passageraren enligt ingånget avtal har rätt att helt eller delvis anlita annan transportör än Rederiet.

Självrisker
6.6. Rederiet förbehåller sig att passageraren själv skall stå risken intill angivna belopp.
1. för varje fordon som skadas 150 SDR.
2. för varje annan resgodsskada 20 SDR.
3. för skada på grund av försening 20 SDR.
Självriskerna kan inte åberopas i fall som anges i 6.2 och inte heller vid totalförlust av fartyget.

7. Last
Last transporteras enligt bestämmelserna i 13 kap. sjölagen samt i enlighet med Rederiets standardkonossements och Seaway Bill bestämmelser, ”North Sea Freight Conditions of Carriage” (NSFCC).

8. Farligt gods, ersättningsskyldighet för passageraren
Resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för fartyg, liv eller annat gods får inte tas ombord som resgods eller handresgods utan måste bokas som last och transporteras enligt särskilda föreskrifter. Enligt 15 kap. 8 § sjölagen har passageraren skyldighet att upplysa Rederiet om godsets farliga beskaffenhet före resans början. Rederiet har rätt att allt efter omständigheterna utan ersättningsskyldighet låta föra iland farligt resgods eller oskadliggöra eller förstöra det, om det tagits ombord utan att Rederiet kände till dess beskaffenhet.
Har resgods orsakat skada för Rederiet eller skada på fartyget är passageraren ersättningsskyldig om skadan beror på att han eller någon för vilken han svarar, gjort sig skyldig till fel eller försummelse.

9. Levande djur
Transport av levande djur får endast ske efter särskild överenskommelse med Rederiet. Rederiet ansvarar ej för skada på eller förlust av levande djur. Kontakta Frakt vid frågor rörande transportering utav häst.

10. Reklamation
Eventuella klagomål bör genast framföras till någon av befälet ombord och eventuella ersättningsanspråk skall skriftligen framföras till Rederiet inom skälig tid efter inträffad skada eller förlust. (Max 6 mån.)

11. Behörig domstol
Talan i anledning av tvist som inte bilägges i godo kan efter kärandens val endast väckas vid domstol.

1. för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse.

2. för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten för sjötransporten.

3. i den stat där käranden har sin hemvist eller eljest är varaktigt bosatt, förutsatt att svaranden har driftsställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt, eller

4. i den stat där transportavtalet slöts förutsatt att svaranden har driftsställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt.

12. Preskription
Nedanstående fordringar upphör om talan inte väcks vid behörig domstol (se klausul 11), i fråga om

1. fordran på ersättning för personskada eller försening.
alt a) inom två år från ilandstigningen, eller
alt b) om passageraren avlidit under transporten inom två år från den dag ilandstigningen skulle ha ägt rum, eller
alt c) om passageraren avlidit efter ilandstigningen inom två år från dödsfallet, men inte senare än två år från landstigningen.

2. fordran på ersättning på grund av att resgods skadats, gått förlorat eller försenats vid sjötransport.
alt a) inom två år efter det att godset förts iland, eller
alt b) om det gått förlorat inom två år från det godset skulle ha förts iland.